Emner

Energieffektivitet i bygninger

Når de hører begrepet grønt skifte tenker de fleste først på bruk av fornybar energi. Men samtidig må hele energiforbruket senkes. Bygninger har høyt potensiale for energisparing - de utgjør omtrent 35 prosent av hele Tysklands sluttenergiforbruk. Å gjøre bygninger mer energieffektive - altså å optimalisere energiforbruket i driften - er en nøkkelfaktor for bærekraftig senking av forbruket. Dette gjør energieffektivitet viktig for alle involverte - fra arkitekt og planlegger til driftsansvarlig og sluttbruker.

Målet er redusert CO2-utslipp

Varme rom om vinteren, kjøling om sommeren, belysning i mørket, rask transport, drift av maskiner og apparater - vi trenger mye energi i livet vårt. Men strømforsyningen er i høy grad basert på fossilt brennstoff - med CO2-utslipp som resultat. Og i dag vet vi at dette høyt sannsynlig er en medvirkende årsak til de skremmende raske miljøforandringene.

Miljøvernmål

Den nye, tyske miljøvernloven (KSG) fra 24.6.2021 fastlegger disse målene for Tyskland:

  • Minsking av drivhusgasser med 65 % i forhold til 1990 innen 2030
  • Drivhusgassnøytralitet innen 2045

Samlet energibehov og varmetap

Termografi-bilder gir fagfolk informasjon om varme- og energitapet som oppstår i en fasade. De mørke områdene indikerer lavt, de gule indikerer noe, og røde områder indikerer høyt varmetap.

Varmebilde av en fasade: Her går mye energi tapt! © shutterstock

I moderne energipolitikk spiller bygningsmassen en avgjørende rolle. Fordi mer enn en tredel av det totale energiforbruket brukes i dag i bygninger - til varmtvann, oppvarming, kjøling, vetilasjon og belysning. Ofte forsvinner mye av varmen i rommet ut gjennom veggene, vinduene, taket, dørene eller gulvet.

Passivhus eller effektivitetshus og nesten-null-energihus („Nearly-Zero-Energy-Building“; NZEB) vil derfor være referansestandarden i EU i årene som kommer. Dette krever EUs reviderte retningslinjer om total energieffektivitet i bygninger („Energy Performance of Buildings Directive“: bygningsenergidirektivet). Først vil det bare gjelde for nyoppførte bygninger, men innen 2045 skal alle bygninger, dvs. eksisterende bygninger og bygninger som ikke brukes til boligformål, være klimanøytrale. For slike nullutslippsbygninger („Zero Emission Buildings”; ZEB) må, på den ene side, energibehovet for varme og kjøling reduseres betydelig når det bygges og moderniseres. På den andre siden må andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket økes i stor grad.

Høye energikrav i bygningslovgivning og -forordninger

I Tyskland har EU-direktivet om total energieffektivitet i bygninger til nå blitt implementert gjennom eksisterende lover om energisparing (Energispareloven, energispareforordningen og lov om fornybar varmeenergi). Fra 1. november 2020 er disse lovene samlet i bygningsenergiloven (Gebäudeenergiegesetz, GEG).

Lover og forordninger foreskriver energi-grenseverdier og at det utstedes energisertifikater med klassifisering av nye og bestående bygninger. Målet er å holde det primære energibehovet i bygninger lavt. Dette skal motvirke energitap i bygninger fra starten av – spesielt bevaring av varme i form av god isolering, gode vinduer og bryting av kuldebroer. Det resterende energibehovet skal holdes så lavt som mulig og dekkes av fornybar energi.

Mer energieffektivitet med bygningsautomatisering

Flere studier, som Bitkom-studien om miljøvern og energieffektvitet, viser at sammen med trafikk og industriproduksjon, er bygningene en av de største Co2-synderne som står for ca. 1/3 av hele energibehovet i Tyskland. Ifølge denne studien finnes det største innsparingspotensialet for bolig- og industribygg på området Smart Building og innen intelligent bygningsautomatisering: Det er mulig å oppnå høy arbeids- og boligkomfort kombinert med høy energieffektivitet dersom oppvarmings-, varmtvanns- og ventilasjonsteknikken styres intelligent. Slik styring må være spesielt tilpasset forholdene i bygningene og dem som bruker den: Helt ideelt er det hvis digitalisering og automasjon gjør at bygningen kan tilpasses forandringer i omgivelsene - antall personer i huset og værforholdene.

Godt å vite: Standarden DIN EN 15232 definerer effektivitetsklassene for ulike bygningsautomatiseringsfunksjoner og bruksområder. Det gjør det enklere å estimere potensialet for energi- og CO2-innsparing.

MER OMM BYGNINGSAUTOMATISERING

GEZE produkter for engergieffektive bygninger

Med integrerte løsninger for dør-, vindu- og sikkerhetsteknikk som fokuserer på energieffektivitet er det mulig å kombinere komfort og sikkerhet med energieffektvitet på en fornuftig måte. Med omgripende nettverktilkobling oppstår dessuten nye muligheter for engergibesparende bygningsdrift. GEZE gir et betydelig bidrag til energieffektivitet med ulike løsninger og produkter:

  • naturlig ventilasjon og lufting av bygninger samt temperaturregulering via automatiske vindussystemer
  • automatisk åpning og sikker stenging av dører
  • det intelligente, sentrale driftskontrollanlegget myGEZE Control for smart integrering av dør-, vindus- og sikkerhetsteknikk i bygningsstyringsteknikken. Her spiller temperatursensorer og oppvarmingssystemer sammen, stiller inn åpnebreddene til dørene og åpner og lukker dører og vinduer utfra utetemperaturen.

Energisparing med naturlig ventilasjon

Naturlig lufting av bygninger bidrar til å spare betydelige mengder energi og resurser. Det trengs f.eks. ikke lenger energiintensive klimaanlegg. Fordi mekaniske klimaanlegg trenger svært mye energi. I tillegg til at de tar mye plass i bygningen som går tapt for andre formål, er klimaanlegg belagt med høye investerings-, vedlikeholds- og driftskostnader og blir dermed uøkonomiske i bruk. Regulert naturlig ventilasjon har derimot klare fordeler. “Intelligente” drivenheter og styringer fra GEZE sørger for energibesparende og miljøbevarende ventilasjon og lufting av fasade- og takvinduer som åpnes og lukkes kontrollert. For eksempel er det mulig med automatisk nattkjøling, som sammenlignet med et klimaanlegg er en økonomisk og energieffektiv metode for nedkjøling av bygninger.

Komfortabel bygningsautomatisering for høyere energieffektivitet

Teknologien fra GEZE gjør det mulig med behovstilpasset styring av fasadeelementer, både dører og vinduer. Hvert vindu kan styres for seg. Temperatur- og Co2-sensorer, tidsur og regn-vind-sensorsett sørger for automatisk åpning og lukking av vinduene. Med det nye, sentrale driftskontrollanlegget myGEZE Control kan automatiserte dører og vinduer dessuten visualiseres, kontrolleres og styres sentralt.

Hos GEZE har vi forstått at bygninger kan gi et betydelig bidrag til bærekraftig senking av energiforbruket og dermed også CO2-utslippene. Smarte og energibesparende løsninger er derfor viktigere enn noensinne - både for kundene våre og for oss.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance
DGNB (tysk selskap for bærekraftig bygging) har et sertifiseringssystem som vurderer bærekraft i bygninger.

DGNB (tysk selskap for bærekraftig bygging) har et sertifiseringssystem som vurderer bærekraft i bygninger.

Mer enn energieffektivitet: Bærekraftig bygging (Green Building)

Med produktene sine gir GEZE et bidrag til bærekraftig bygging og Green Building. Green Building innebærer moderne, bærekraftig, miljøbevisst og skånsom bygging og renovering i samklang med mennesker og natur. Bygningene kjennetegnes av høy resurseffektivitet på områdene energi, vann og materiale. Samtidig reduseres den skadelige påvirkningen på helse og miljø. Målsettingen om bærekraft påvirker hele livssyklusen til bygningen: Fra prosjekteringen, planlegging og konstruksjon via drift og vedlikehold og helt til bygningen en gang rives. Siden 2007 finnes det et emblem for dette i Tyskland: Sertifikatet fra Tysk selskap for bærekraftig bygging (deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB).

Tildelt DGNB-sertifikat for bærekraft

I den nye bygningen til Vector IT i Stuttgart bidrar skreddersydde digitale nettverksløsninger fra GEZE til å spare ca. 460 tonn CO2-utslipp pr. år i løpende drift. Tysk selskap for bærekraftig bygging (DGNB) har tildelt dettes prosjektet DGNB-sertifikatet i platina og DGNB-diamanten for enestående arkitektur.

TIL REFERANSE

Rundt 120 bygninger har allerede fått DNGB-sertifikatet eller et foreløpig sertifikat. Blant dem er bygningen til miljødepartementet i Dessau, som er et av delstatens mønsterobjekter med tanke på den høye kvaliteten i alle aspektene av bærekraftig bygging og også er en av Tysklands sparsommeligste administrasjonsbygg. Dørteknologien kommer fra GEZE.

Mer om Green Building

Mer om bygningssanering

Mer om justering av romtemperatur

Informasjon om energieffektivitet

Energioptimalisert planlegging

GEZE støtter bygningsplanleggingen allerede i en tidlig fase og utarbeider energibesparende konsepter og løsninger. GEZEs løsninger for etterutrusting av eksisterende bygninger bidrar til effektiv energisparing.

Nye veier innen bygningsautomatisering med myGEZE Control

Den unike nettverkstilkoblingen av dør- og vindusteknologi med myGEZE Control smart programvare og åpne grensesnitt gjør det mulig å implementere GEZE-teknologi i bygningsautomatisering og viser planleggere og driftsansvarlige helt nye veier på dette området.

Individuelle løsninger

Vi tilbyr situasjonstilpassede, individuelle løsninger med forskjellige programpakker og tilhørende maskin- og programvarekomponenter og servicetilbud for energieffektiv bygging.

Produkter med EPD miljø-produktdeklarasjon

Enkelte av GEZE-produktene, bl.a. dørlukkerserien TS 4000 og TS 5000, er EPD (Environmental Product Declaration) -sertifiserte. EPD-ene er grunnlaget for den økologiske vurderingen av en bygning og er en del av totalvurderingen av hvordan den påvirker miljøet.

Skreddersydde servicekonsepter

I tillegg til implementeringen av løsningene som er utarbeidet i byggeprosessen, tilbyr vi skreddersydde servicekonsepter for bygningen: regelmessig vedlikehold bidrar til opprettholdt funksjon, driftssikkerhet og verdibevaring av de energieffektive anleggene. Dette gir økonomiske fordeler samtidig som den driftsansvarliges miljøansvar støttes og lettes.

Effektiv bygningsdrift

Med myGEZE Control kan tilstanden til dører, vinduer, røyk- og varmeavtrekk og rømningsveisystemer hentes fram, vises og styres fra alle typer IP-kompatible enheter. GEZE gir komfort, sikkerhet og effektivitet til bygningsdriften.

Les mer om myGEZE Control