Ordliste

Oversikt over tekniske begreper

GEZE-leksikonet over tekniske begreper gir forklaringer på de viktigste begrepene for området dør-, vindus- og sikkerhetsteknologi – fra «A» som i «adgangsstyring» til «V» som i «vindusteknologi».

A

Adgangsstyring (Zuko)

Adgangsstyring (Zuko) betyr at bare autoriserte personer av sikkerhetsmessige årsaker har lov til å komme inn i et bygg. Adgangsstyringssystemer kan brukes for å bekrefte autorisasjoner.

Adgangsstyringssystem

Et adgangsstyringssystem omfatter forskjellige tiltak som brukes for å kontrollere adgangen, for eksempel strukturelle, organisatoriske eller personrelaterte tiltak. Moderne adgangsstyringssystemer benytter i økende grad biometriske data, og de er knyttet til innbruddsalarmanlegg.

Aktiveringsenheter

Aktiveringsenheter er komponenter for å kontrollere automatiske dører, og avhengig av innstillingen, aktiverer de enten automatisk åpning eller lukking av døren.

Aktiv gangfløy

Synonymer: bevegelig, hovedblad

Når det gjelder dørsystemer med flere gangfløyer, blir bladet som åpnes først og lukkes sist referert til som det aktive bladet (også: bevegelig, hovedblad). Dette bladet inneholder generelt også låsen.

Ankerplate

Ankerplaten er motstykket til hold-åpen-magneten. Den er installert motsatt av magneten. Det er en magnetisk tiltrekning mellom dem og (den magnetiske) ankerplaten, som gjør at døren kan holdes åpen.

Automatisk dør

Synonym: automatisk aktivert dør

Automatiske dører er dører utstyrt med en automatisk drivenhet som åpner og lukker dem.

Automatisk sikkerhetsanordning

Hvis strømmen kuttes, låses et feilbeskyttet elektrisk sluttstykke opp og i langvarig drift låses det. I tilfelle strømbrudd, låser det elektriske sluttstykket opp og frigjør den tilhørende låsefallen. Motstykket til den automatiske sikkerhetsanordningen er feilbeskyttet drift.

B

BACnet

BACnet er en åpen, nøytral kommunikasjonsprotokoll for bygningsautomatisering og styringsnettverk. Det hjelper til med å forenkle kommunikasjonen mellom produkter fra forskjellige produsenter.

Barrierefri konstruksjon

Med barrierefri konstruksjon blir oppmerksomheten rettet mot å unngå hindringer og barrierer når du designer og installerer adgangspunkter, inkludert dører.

Bevegelsesdetektorer

En bevegelsesdetektor er en berøringsfri føler som identifiserer bevegelse foran døren og åpner den.

BIM-objekt

BIM-objekter er virtuelle 3D-modeller av komponenter som brukes til planlegging, oppretting og styring av bygninger med BIM.

Biometri

Biometri refererer til studiet av måling av fysiske objekter. Biometriske prosesser brukes i adgangsstyring for å identifisere eller autentisere en person.

Boxer dreielager

GEZE Boxer gulvmontert dreielager er et tilbehør for integrerte dørlukkere i Boxer-serien. Det gjør at dører uten brann- eller røykvernsfunksjoner kan utstyres med en fleksibel åpningsbegrensning og/eller mekanisk hold-åpen-funksjon.

Branndører

Synonym: brannhemmende dør

En branndør fungerer som et brannstengsel for å forhindre at brann sprer seg. I noen tilfeller kan denne døren også være røykbeskyttet. Branndør er den generelle betegnelsen for brann- og røykvernsdører.

Brann- og røykmelder

En brann- og røykmelder er en enhet som gir tidlig oppdagelse av brann og røyk og forsyner strøm til de lukkede hold-åpen-enhetene. I tilfelle brann gjenkjenner den brann og røyk, og avbryter strømforsyningen til hold-åpen-enheten.

Brannstengsel

Et brannstengsel er en dør, en port eller en luke som stenger et rom og samtidig som den hindrer at for å forhindre at brannen/røyken sprer seg.

Bryterkontakt

Se tilbakemeldingskontakt.

Bygningsautomatisering

Bygningsautomatisering (GA) omfatter overvåkningsutstyr, styringsteknikk og optimaliseringsutstyr i et bygg. Dette gjør at alle funksjonelle prosesser i bygningen kan betjenes automatisk i samsvar med forhåndsdefinerte parametere, eller det tjener til å forenkle drift og overvåking. Alle de tekniske enhetene i en bygning er koblet sammen med hverandre for dette formålet.

Bygningsautomatiseringssystem (GLT)

Et bygningsautomatiseringssystem (GLT) refererer til programvare som brukes til å overvåke og kontrollere bygninger. Bygningsautomatiseringssystemer omfatter forsyningsnettverk i bygningen som brukes som funksjonelle nettverk for å utføre forskjellige bygningsautomatiseringssystemoppgaver.

Bygningsautomatiseringssystem (GMS)

Et bygningsautomatiseringssystem (GMS) er et datastyrt system som styrer systemene som finnes i en bygning, f.eks. farevarslingssystemer eller kommunikasjonsutstyr, og forenkler drift og styring. 

Bygningsdrift

Bygningsdrift viser til alle tjenester som er rettet mot helhetlig drift og styring av bygninger, samt til tilhørende fysisk og teknisk utstyr.

Bygningsinformasjonsmodellering

Synonym: BIM:

Bygningsinformasjonsmodellering er en programvarebasert metode for planlegging, konstruksjon og styring av bygninger. Med denne metoden blir bygningsdata registrert, modellert og kombinert, slik at bygningen kan visualiseres som datamaskinmodell.<br/> I noen land har BIM allerede blitt en standardpraksis for bygging av offentlige bygninger.

Bygningssikkerhet

Begrepet bygningsikkerhet refererer på den ene siden til sikkerheten til en bygning og beboerne i tilfelle brann eller panikk. Samtidig omfatter det også beskyttelsen av bygningen eller et bestemt område i bygningen mot innbrudd av uautoriserte personer.

Bygningssystem

GEZE-bygningssystemet er et styringssystem for bygningsteknikk som oppfyller de høye kravene til bygninger med spesielle sikkerhetsbehov. Det gjør det mulig å integrere GEZE-systemløsninger for dør-, vindus- og sikkerhetsteknologisektorer i bygningens sikkerhets- og styringssystem.

Bærekraftig bygging

Bærekraftig bygging er et begrep fra området bærekraftig konstruksjon. Det refererer til bygninger som er konstruert med bærekraft i tankene. Hvis visse kriterier relatert til effektiv bruk av energi, vann og andre ressurser, til sunne forhold på arbeidsplassen og til reduksjon av avfall og miljøforurensning er oppfylt, kan slike bygninger motta en såkalt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-sertifisering.

D

Direkteåpner

Direkteåpner er en generell betegnelse for forskjellige typer drivenheter som brukes til å åpne vinduer. Drivenhetene er installert på hoved- eller sekundærlukkekanten av vinduet, slik at bevegelsen skjer på tvers av åpningsbredden. Vinduene sies å være «utsatte» (åpnet).

Dobbelspoleteknologi

Dobbelspoleteknologi fra GEZE gir mulighet for et større spekter av driftsspenninger for elektriske døråpnere sammenlignet med standardspoler. Samtidig reduserer dette også mangfoldet av alternativer, noe som fører til lavere lagerkostnader.

Dreiekryss

Et dreiekryss er et system som brukes til å lede mennesker én og én gjennom et adgangspunkt. Dette kan for eksempel være nødvendig for adgangsstyring hvis autorisasjonen for hver person som ønsker å passere må bekreftes.

Drivenhet

Drivenheter er motorer som brukes til automatisk bevegelse av slag- og skyvedører.

Dørblad

Synonym: Blad

Dørbladet er den delen av en dør som beveger seg.

Dørbladinstallasjon

Synonym: Bladinstallasjon

I en dørbladinstallasjon er dørlukkeren festet til dørbladet, og føringsskinnen eller koblingsarmen er festet til dørkarmen.

Dørdemper

En dørdemper er en enhet som hjelper til med å redusere lukkebevegelsen til en dør.

Dørlukker

En dørlukker er en enhet som sikrer at en åpen dør blir lukket igjen, automatisk og trygt.

Dørlukker med frisvingfunksjon

Dørlukkere med frisvingfunksjon er tilpasset bruk på fri-sving dører.

Dør med single-action

Synonym: Slagdør

En dør med singel-action er en slagdør hvor dørbladet er festet på én side. Dørhengslene er plassert på denne siden, og låsen er på motsatt side. Dører med single-action er den mest brukte dørtypen.

Dørteknologi

Hos GEZE inkluderer produktområdet for dørteknologi dørlukkersystemer, skyvesystemer, GEZE ActiveStop og manuelle skyveveggsystemer.

E

Elektriske sluttstykker

Sammen med låseplaten er det elektriske sluttstykket motstykket til låsefallen. Elektriske sluttstykker låser opp døren fra en impuls uten at brukeren trenger å aktivere låsefallen med håndtaket. Dette brukes for eksempel sammen med slagdørsautomatikk, der adgangen styres gjennom adgangsautorisasjon eller som del av et intercom-system. Et elektrisk sluttstykke er en elektrisk enhet som åpner dører automatisk. Det er installert i dørkarmen, overfor låsen.

Elektrisk hold-åpen-enhet

En elektrisk hold-åpen-enhet er en hold-åpen-enhet som er integrert i føringsskinnen. Den fungerer ved hjelp av magnetisk energi.

Elektromotor

Synonym: Elektrisk drivenhet

En elektromotor, eller en elektrisk drivenhet, er en vindusmotor med elektrisk motor. Denne motoren konverterer elektrisk energi til bevegelsesenergi, eller mer spesifikt, til en lineær bevegelse.

Endeslagsfunksjon

Endeslagsfunksjon er en kraft som nøytraliserer hastigheten rett før en dør lukkes helt, så den kan gå i lås. Dette gjør det mulig å en eventuell motstand lukkehastigheten, like før lukkesyklusen er fullført.

F

Fasade

Fasaden er den utvendige overflaten på det synlige bygningsskallet.

Feilbeskyttet elektrisk sluttstykke

Et feilbeskyttet elektrisk sluttstykke er låst når ingen strøm påføres. Det elektriske sluttstykket låses opp når strømmen blir satt på igjen. En brummende lyd kan høres under aktivering med vekselstrømdrift, men ikke med likestrøm. Motstykket til den feilbeskyttede versjonen er den feilsikre versjonen.

Flatformoverlysåpner

Også kjent som: Smal overlyssaks, se overlysåpner

En flatformoverlysåpner er en enhet som hjelper til med å åpne og lukke overlys. Saksene aktiveres av en trekkstang og driftskraften ledes over forskjellige mekaniske forbindelser. Flatformoverlysåpnere refererer til et overlysåpningssystem med et ekstremt flat utforming. Den flate utformingen av saks og stangmontering krever minimal plass over og langs vindusbladet.

Fleksibel åpningsbegrensing

Med fleksible åpningsbegrensere er åpningsbegrensningen i føringsskinnen ikke fast, men heller fleksibel. Dette gir en dempende effekt, samtidig som døren hindres i å åpnes ytterligere.

Foldedør

Foldedør består av to eller flere blader som er koblet sammen med bevegelige hengsler. Disse bladene kan bli presset sammen for å forme en sikksakk- (eller fakisk foldet) form.

Fotoelektrisk barriere

En fotoelektrisk barriere er et optoelektronisk system som omfatter en eller flere lysstråler. Hvis en av disse lysstrålene blir brutt, gjenkjenner systemet hindringen som har forårsaket dette og avgir et elektrisk signal. Fotoelektriske barrierer brukes for kontraktløs gjenkjennelse av bevegelige gjenstander.

Frisvingfunksjon

Frisvingfunksjonen på dørlukkere gjør det mulig å bruke en dør uten motstand i retningen av åpningen eller lukkingen, hvis den tidligere har blitt åpnet opp til en forhåndsdefinert åpningsvinkel, f.eks. første gang om morgenen. Hvis strømforsyningen brytes, lukkes døren kontrollert. Dette gjør det mulig å overholde alle brannsikkerhetsforskrifter, samtidig som du sikrer at døren forblir barrierefri.

Føringsskinne

Føringsskinnen er et fast motstykke til dørlukkeren, som er festet til den andre delen av døren. Hvis lukkeren er festet til rammen, er koblingsarmen festet til dørbladet, eller omvendt. Når døren åpnes, beveger en slider seg langs skinnen.

G

GCprofile Therm

Termisk separert profilsystem i finrammet design for et sofistikert utseende. For installasjonssituasjoner der det legges spesiell vekt på høy energieffektivitet, dvs. lavest mulig varmetap om vinteren eller kuldetap om sommeren. Dette profilsystemet brukes også når det stilles økte krav til tettheten i skyvedørssystemet. Det er spesielt egnet for ytterdører som er utsatt for værforhold og for innerdører som må oppfylle økte krav til lydisolering.

Glassfasade

Glassfasader er fasader som hovedsakelig består av glass. Ofte som et ytre skall på store, prestisjefylte bygninger eller som butikkfront med skyveglassvegg.

Glassbeslag

Glassbeslag er spesielle klemmebeslag for glassdører.

Glassystem

Hos GEZE er glassystemer en generell betegnelse for integrerte helglassystemer, helglassystemer og manuelle skyveveggsystemer.

Grensesnittmodul

Synonym: Inngangsport

En grensesnittmodul er en forbindelse mellom et dørsystem og et bygningsautomatiseringssystem, samt konvertering av en dataprotokoll til en annen.

Gulvdørlukker

En gulvdørlukker (forkortelse: BTS) er en dørlukker som er integrert i gulvet. Lukkingen skjer fra det nederste hjørnet av døren. En gulvdørlukker hjelper ikke bare til med å lukke døren, den bærer den også.

Gulvstasjon

Gulvstasjoner er installert på en monteringsplate i underkanten av dørbladet. Denne monteringsplaten er koblet til dørbladet med et monteringselement som også fungerer som hengsel.

H

Helglassystem

Et helglassystem (GGS) refererer til konstruksjoner der en dør, et fast panel eller et halvrundt vindu - som hver består av en enkel glassrute - har ramme i topp eller bunn, men ikke på sidene.

Hengsel

Synonym: dørhengsel, dørstopper

Hengslet er den delen av døren som kobler bladet sammen med karmen.

Hengselside

Hengselsiden av en dør er den siden av døren hvor dørhengslene er montert og er synes.

Herdet sikkerhetsglass

Synonym: ESG

Herdet sikkerhetsglass består av en enkel rute glass, som er blitt behandlet med varmepåvirkning ved hjelp av en spesiell prosess, for å gi glasset økt sjokk og slagmotstand.

Hold-åpen-enhet

Synonym: Hold-åpen-enhet

En hold-åpen-enhet er en komponent i hold-åpen-systemet. Denne enheten gjør at en selvlukkende brann-/røykvernsdør kan bli stående åpen i forhåndsbestemt eller valgt vinkel til den utløses elektrisk..

Hold-åpen-magnet

Synonymer: hold-åpen-magnet, elektrisk hold-åpen-magnet

Hold-åpen-magneter er hold-åpen-enheter som er designet for å holde branndører åpne. De er ikke integrerte inn i føringsskinnen. De er montert på dørbladet. Det er en magnetisk tiltrekning mellom dem og (den magnetiske) ankerplaten, som gjør at døren kan holdes åpen.

Hold-åpen-system

Et hold-åpen-system refererer til utstyr som brukes i tilfelle brann, som hjelper til med å stenge branndørlukkere som ellers holdes åpene for å lette tilgjengeligheten. I tilfelle brann, deaktiveres funksjonen til dørlukkeren på en kontrollert måte og den automatiske lukkefunksjonen til branndørlukkeen utløses. Et hold-åpen-system består minimum av en utløsermekanisme, en branndetektor, en hold-åpen-enhet og strømforsyning.

Hovedlukkekant

Hovedlukkekanten er kanten på en dør eller vindu som ligger rett overfor dørstopperen. Dermed er den også motsatt den sekundære lukkekanten.

Håndtakslås

Håndtakslåser brukes når dører også må åpnes i motsatt retning av normal flyt, i tilfelle en nødssituasjon. Det ytre håndtaket for denne typen lås kobles fra låsemekanismen mens panikkfunksjonen er aktivert i nødutgangens strømningsretning. Hvis det er gitt et tilsvarende signal fra et adgangsstyringssystem, kobles det ytre håndtaket ut permanent eller i en viss periode slik at døren kan åpnes mot nødutgangens strømningsretning.

I

Innbruddshemning

Komponenter i bygninger som bidrar til å hindre innbruddforsøk.

Innendørs klimakontroll

Synonym: Justering av romtemperatur

Justering av romtemperatur er muligheten til intelligent kontroll av ventilasjonen i et bygg. Avhengig av temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet, åpnes eller lukkes vinduer automatisk i samsvar med forhåndsdefinerte ventilasjonsscenarier. Justering av romtemperatur kan også brukes i forbindelse med et røyk- og varmeavtrekksanlegg slik at ventilasjon og røykavsug kombineres. I tilfelle brann, overtar røyk- og varmeavtrekks-kontrollpanelet og flytter vinduene til ønsket sikker stilling.

Innstikkslås

I motsetning til andre slags låser, settes innstikkslåser inn i en rammedør eller dørblad, slik at bare frontplaten er synlig på bladets lukkekant. Normalt har en innstikkslås en låsefalle og en bolt.

Integrert koordinatorstyring av lukkesekvens

Den integrerte lukkesekvensstyringen (ISM) sikrer riktig lukkesekvens for doble bladdører. Den aktive gangfløyen forblir i venteposisjon mens det passive bladet lukkes. Den aktive gangfløyen slippes deretter i henhold til lukkesekvensen, så den også lukkes.

Integrert dørlukker

Integrerte dørlukkere er installert direkte i dørbladet, noe som betyr at føringsskinnen bare er synlig når døren åpnes.

Integrert helglassystem

Synonymer: Integrert profilhelglassystem

I integrerte helglassystemer (IGG) er profilsystemet integrert mellom minst to glassruter slik at vertikale og horisontale komponenter forblir ute av syne.

ISO-glass

Synonym: Isolasjonsglass

ISO-glass er forkortelsen for isolasjonsglass. ISO-glass refererer til glassruter bestående av flere lag glass som gir overlegen varmeisolering (flere glass). ISO-glass er blitt en standardnorm innen boligbygging.

I.S.T. Kingfix

I.S.T. Kingfix låsespakskinne gir ekstra fordeler for strengere krav til termisk isolasjon og lydisolering. Dimensjonen av I.S.T. Kingfix låsespakskinne, 12 mm fra skruepunktene på låseplaten til den øvre kanten av dekselet, stemmer med dimensjonene til de fleste elektriske døråpnere på markedet. Låseplater med dimensjonene ovenfor kan fortsette å brukes uten behov for endringer. A4000 I.S.T. Kingfix kan ettermonteres på eksisterende dører med disse låseplatene uten problemer.

K

Karmdørlukker

Synonymer: OTS

En karmdørlukker er en dørlukker som er koblet til det øvre dørsporet.

Karmdørlukker med én standard arm

Synonymer: Standardarmdørlukker, karmdørlukker med standard arm

En karmdørlukker er en dørlukker som er koblet til det øvre dørsporet.

Karmdørlukkere med én føringsskinne

Synonymer: Karmdørlukker med glideskinne

En karmdørlukker med en føringsskinne er en dørlukker som er koblet til døren med en styringsskinne.

Karmmontert sensor

Karmmontert sensor er den generelle betegnelsen for alle detektorer, røykvarsler, termiske sensorer, osv., som er festet til overkarmen.

Karuselldør

Synonymer: Karuselldør, KDT

Begrepet karuselldør refererer til slagdører med minst to blader som er koblet til en dreiekryss øverst og nederst. Karuselldør lukkes av på toppen ved hjelp av enten en takring eller en takskinne, og på sidene ved hjelp av en trommel.Karuselldør krever ikke installasjon av et trekkesikringssystem.

KNX

KNX er et bussystem som samler ulike bygningsfunksjoner, f.eks. brann- og røykvarslere, ventilasjons- og klimaanlegg, og også knytte sammen mange applikasjoner og fagområder. 

L

Laminert sikkerhetsglass

Synonymer: Sikkerhetsglass

Laminert sikkerhetsglass (LSG) fikk navnet sitt fordi det består av en kombinasjon av to eller flere flate glassruter som er koblet sammen med en rivebestandig og elastisk polymerfolie. Denne kombinasjonen har viktige sikkerhetsegenskaper som gjennombruddsmotstand, redusert risiko for personskader forårsaket av glasskår (de fester til folien) og økt lydisolering.

Laserskanner

En laserskanner er en sensor som bidrar til å sikre funksjonen i automatiske slagdører med bruk av laserteknologi.

Lineær skyvedør

I en lineær skyvedør glir dørbladene rett langs en horisontal linje, i motsetning til hjørneskyvedører og buede skyvedører.

Luftinntakssystemer

Luftinntakssystemer hjelper til å kanalisere forsyningsluft utenfra inn til en bygning.

Lukkeforsinkelse

Lukkeforsinkelse er en funksjon som kan konfigureres på en dørlukker. Den demper lukkehastigheten hydraulisk og reduserer den nær slutten av lukkeprosessen.

Lukkesystem

Et lukkesystem refererer til alle komponenter som bidrar til å låse et vindu og også til en installasjon der flere forskjellige lukkesylindere og tilhørende nøkler er koblet til hverandre.

Lysgardin

En aktiv infrarød lysgardin består av flere spotlighter. De avgir lysstråler mot gulvet som reflekteres tilbake. Hvis en lysstråle blir brutt av en gjenstand eller en person, blir dette registrert, og utløser en forhåndsdefinert reaksjon fra døren, f.eks. at den åpnes. Aktive infrarøde lysgardiner hjelper til med å sikre automatiske slag- og skyvedører.

Lås

Synonym: Dørlås

En lås er en enhet som ofte aktiveres med en nøkkel for å holder en dør lukket og forhindre at uvedkommende åpner den.

Låsefalleføring

Låsefallføringen er en mulighet til å bedre bevegelsen i døren. Å føre låsefallen i høyde med låseplaten forhindrer forskyvning, også på dører som holdes lukket.

Låsemagnet

En låsemagnet er en komponent som holder branndører i nødutgangssystemer lukket.

Lås mot gulv

Gulvlåser brukes for å lukke automatiske skyvedører. Disse låsene er installert på døren nær gulvet.

Låseplate

Låseplaten er en plate med fordypninger for låsefallen og bolten til en dørlås, hvis det er aktuelt. Den er installert i dørkarmen som motstykke til disse komponentene, for å beskytte dem mot slitasje.  Det er for eksempel nødvendig å skille mellom flate låseplater og vinklede låseplater. Flate låseplater kan brukes i en rekke situasjoner. De brukes til tre- og stålrammer, samt til plastrammer og maskeringsrammer i aluminium.

M

Manuelle ventilasjonsanlegg

Manuelle ventilasjonssystemer er systemer der vinduene åpnes manuelt i stedet for automatisk, f.eks. overlysåpningssystemer eller bøyde slag- og vippebeslag.

Manuelle skyveveggsystemer

Synonym: MSW

Et manuell skyveveggsystem består av flere dørblader som kan skyves åpne. De består av en hovedakse, som bladene beveges langsetter, og et stablingsområde, hvor de er lagret når systemet er åpent.

Mekanisk hold-åpen-enhet

Mekanisk hold-åpen er den generelle betegnelsen for den mekaniske hold-åpen-enheten og hold-åpen-koblingskomponenter.

Modulær fast panelprofil

Synonym: Profilsystem med fast panel

Den modulære faste panelprofilen er en komponent av glassbeslagene på glassklemmebeslaget. Den gjør det mulig å konstruere helglassvegger for vertikal og horisontal kanting av ESG-ruter med en glasstykkelse på 8, 10 og 12 mm.

Motorlås

En motorlås er en lås som låser og låser opp med bruk av en elektrisk motor.

Motorlås

En motorlås er en stasjon som lukker vinduer. I de fleste tilfeller er dette en elektrisk lineærmotor. 

Motsatt hengselside

Den motsatte hengselsiden av en dør er den siden av døren som er motsatt av den der hengslet er plassert. 

N

Naturlig ventilasjon

Synonym: fri ventilasjon

Naturlig ventilasjon refererer til bruken av naturlige trykkgradienter generert av vind- og/eller temperaturforskjeller mellom luften eog inne, for ventilasjonsformål. Denne tilnærmingen gjør ikke bruk av strømstyrte vifter.

Naturlig røyk- og varmeutblåsningsenhet

Synonym: naturlig RWA

Naturlig røyk- og varmeutblåsningsenhet sikrer at røyk og gasser ledes ut av bygningen i tilfelle brann. Disse regulerte byggeproduktene omfatter alltid et vindu med tilhørende komponenter, utfylling og et drivsystem med tilhørende komponenter.

Nettverksoppbygging

Nettverksoppbygging refererer til å opprette forbindelser mellom alle tekniske komponenter i et byggesystem. Gjennom bruk av uniformerte standarder, for eksempel KNX, kan komponenter nettverkes med hverandre, selv om de er produserte av forskjellige produsenter.

Nærværsdetektorer

En nærværsdetektor er en sikkerhetssensor som fungerer uten direkte kontakt. Den gjenkjenner tilstedeværelsen av mennesker eller gjenstander i bevegelsesområdet til døren og får døren til å stoppe eller snu bevegelsen.

Nødutgang

Nødutganger er dører i rømnings- og redningsveier.

Nødstyringsenhet

Synonym: Nødstrømforsyning

En nødstyringsenhet er en elektrisk enhet som gir full strømforsyning i tilfelle strømbrudd. 

O

Opplåsningsspak

Opplåsningsspaken, også kjent som innstillingen for dagtid, er en valgfri spak for mekanisk permanent opplåsing av den elektriske stengingen. Hvis en dør låses opp ved å aktivere denne spaken, låses den bare når denne spaken aktiveres igjen.

Overkarm

En overkarm er dekselet til en veggåpning, som enten kan være horisontal eller horisontal sett fra undersiden.

Overlys

Et overlys refererer til et vindu i taket i et rom med flatt eller litt skrått tak. De er ofte installert i store rom eller haller og brukes i rom uten yttervegger der normale vinduer ikke kan brukes. Den viktigste funksjonen til et overlys er å ventilere rommet.

Overlysåpner

Synonym: Flatformoverlysåpner

En overlysåpner er en fitting for å åpne og lukke overlys. Den har sakser og en trekkstang. Overlyset beveges med saksene, som igjen føres med trekkstangen.

P

Panikklås

En panikklås er en enhet som lukker døren, men som tillater at døren åpnes utvendig når som helst. I tilfelle fare eller i panikksituasjoner, kan beboere rømme gjennom denne døren uhindret.

Panikkbeslag

Et panikkbeslag er en horisontal stang som går over hele dørbladet. I panikksituasjoner, f.eks. hvis masse mennesker skyver mot døren samtidig, kan det aktiveres ganske enkelt ved å trykke.

Panikkdør

En panikkdør er en dør som forblir lukket under normale omstendigheter for å forhindre at uvedkommende kommer inn i bygningen. I tilfelle en panikksituasjon, kan den åpnes av mennesker som ønsker å flykte, uten behov for tidligere instruksjoner. Denne døren fungerer som en nødutgang.

Passivt blad

Synonymer: Valgfritt blad

På dører med flere gangfløyer blir bladet som kan forbli lukket mens det aktive bladet beveges, referert til som det passive eller valgfrie bladet. Hvis den passive gangfløyen åpnes, skjer dette alltid først etter at det aktive bladet er åpnet. Ved lukking må det passive bladet først lukkes.

Pendeldør

Pendeldører er selvlukkende dører som svinger i begge retninger innenfor karmen og åpner minst 90°. 

R

Radar

Radar (radiodeteksjon og rekkevidde) er et begrep som refererer til forskjellige gjenkjennings- og lokaliseringsprosedyrer og enheter basert på elektromagnetiske bølger i radiofrekvensområdet (radiobølger). Hos GEZE brukes det funksjonelle prinsippet for radar på området bevegelsesdetektorer.

Radarbevegelsesdetektor

En Radarbevegelsesdetektor er en bevegelsesdetektor som fungerer på grunnlag av radarteknologi. Den hjelper til med å aktivere automatiske dører.

Rammedør

Synonym: Rørformet dør, rammedørblad

En rammedør er en dør der den ytre rammen av dørbladet har en profil og innsiden har en fylling. Fyllingen kan være laget av hvilket som helst materiale, for eksempel glass, tre, osv. På en rammedør er låsen integrert i profilen i stedet for i fyllingen.

RC2

RC er en forkortelse for Resistance Class (motstandsklasse). Motstandsklassen indikerer hvor lenge et produkt vil motstå en viss type angriper som prøver å bryte seg inn. RC2 betyr at en komponent vil forhindre en opportunistisk gjerningsmann som prøver å bryte seg gjennom den lukkede og låste komponenten ved å bruke enkle verktøy, for eksempel en skrutrekker, tang og en kile, i 3 minutter.

Reveal

Synonym: Dørstolpe

Revealer er vertikale snittflater i en vegg. Det utgjør de indre veggflatene i åpningene for til dør- og døråpninger.

Rømningsvei

Rømningsveier i en bygning gir mulighet til å forlate bygningen raskt og trygt i tilfelle en nødssituasjon eller i panikk (f.eks. under en brann). I tillegg er de også utformet for å lette arbeidet for redningsmannskapet.

Romseparering

Synonym: Romdeler

Romseparering betyr at et større rom blir delt inn i mindre rom ved hjelp av skyvevegger eller glassystemer. Utformingen av underavdelingene kan være enten fast eller variabel. 

Rominndelingssystem

Et rominndelingssystem består av skyveveggpaneler som kan dele et rom fleksibelt inn.

Rullebeslagtilpassing

En rullebeslag er et skyvebeslag basert på et spor og en valsevogn. Bevegelsen av dørbeslaget utføres via valsene, som også understøtter dørens vekt.

Røykdetektor

Røykdetektorer er enheter som for eksempel kan gjenkjenne røyk gjennom tilstedeværelsen av forbrenningsprodukter i luften, og utløse en alarm.

Røyk og varmeavtrekk kontrollpanel

Et Røyk og varmeavtrekk kontrollpanel er en nødstrømforsyningsenhet som forsyner vindusmotorer med strøm, også i tilfelle strømbrudd, og aktiverer vinduene.

Røyk- og varmeavtrekksystem

Synonym: RWA

Et røyk- og varmeavtrekksystem gir forebyggende brannvern ved å sikre at røyk ledes ut av bygningen så raskt som mulig i tilfelle brann. En komplett røyk- og varmeavtrekksystem består av individuelle røyk- og varmeeksosventilatorer, frigjøringsenheter, kontrollelementer, en strømforsyning, kabler og en forsyningslufttilførsel.

Røykvernsdør

En røykvernsdør er en selvlukkende dør, som, når den er installert og lukket, fungerer som røykvernslukking for å forhindre at røyk slipper gjennom.

Røykvernslukking

En røykvernslukking er en dør, en port eller en klaff som tjener til å lukke et rom og samtidig forhindrer at røyk sprer seg.

S

Saksemotor

En saksemotor er en lineær vindusmotor som åpner sakser. Vinduet åpnes via saksens åpningsbevegelse.

Sekundær lukkekant

Den sekundære lukkekanten er kanten av en dør eller et vindu som døren eller vinduet er festet til.

Selvlåsende panikklås

Synonym: SVP

Se panikklås.

Sensorikk

Hos GEZE omfatter sensorikk alle aktiveringsenheter som er basert på sensorteknologi.

Sikkerhetsteknologi

Hos GZE omfatter produktområdet sikkerhetsteknologi på den ene siden alle produkter som tjener til å sikre at bare autoriserte personer kan komme inn i en bygning, og på den andre siden alle produkter som tjener til å sikre at mennesker trygt kan komme ut en bygning i tilfelle en nødssituasjon.

Skyvedør

En skyvedør omfatter en eller flere horisontalt bevegelige dørblad som beveger seg over en åpning, på sitt eget nivå.

Skyvedørstasjon

Skyvedørstasjoner brukes for automatisk åpning og lukking av skyvedører.

Skyvedørsystem (automatisk)

Et skyvedørsystem er en systemløsning for automatisk bevegelse av dører med flere blader.

Skyvedørsystem

Synonym: Skyvebeslag

Et skyvebeslagsystem er et system for åpning av skyvedører som omfatter et spor, vogn, opphengsbolt, fjæring, gulvstyring og en endestopp eller SoftStop, etter behov. Skyvebeslagsystem er en generell betegnelse på komponenter, vanligvis laget av metall, som letter åpning og lukking av dører og vinduer, f.eks. hengsler og låser.

Skyvevegg

En skyvevegg er en bevegelig vegg som går langs skinner i øvre og nedre kant, slik at panelene kan flyttes rundt i et rom. Skyveveggsystemer kan også brukes til å dele ett stort rom inn i mindre rom.

Slagdørautomatikk

Slagdørautomatikk brukes for automatisk åpning og lukking av slagdører.

Slusesystem

Synonym: Slusesystem

Et slusesystem refererer til en sekvens av to dører kontrollert på en slik måte at bare én dør kan åpnes av gangen. Innerdøren inneholder sikkerhetsfunksjonene som er nødvendige for å beskytte rommet som ligger bak den tilstrekkelig.

Smartbygning

Begrepet Smart Building refererer til et bygg utstyrt med tekniske prosesser og systemer som øker livskvaliteten og -forholdene så vel som sikkerheten, og gjør det mulig å bruke energi mer effektivt. Dette oppnås ved å utstyre bygningen med nettverk og fjernstyrte enheter og installasjoner i kombinasjon med prosesser som kan automatiseres.

Smartfasader

Smarte fasader innebærer automatiserte vindus- og dørelementer som er integrert i bygningens styringssystem og som letter ventilasjonen og klimaanlegget i bygningen.

Solid dørblad

I en dør med solide blad er hele dørbladet laget av samme materiale, i motsetning til rammedører.

Spindelmotor

Også kjent som: Elektrisk drevet spindelmotor

En spindelmotor er en stasjon som åpner og lukker vinduer. Bevegelsen utføres ved hjelp av en spindel.

Standard arm

Standardarmen er et fast motstykke til dørlukkeren, som er festet til den andre delen av døren. Hvis lukkeren er festet til rammen, er standard armen festet til dørbladet, eller omvendt. Når døren åpnes, beveger begge spakene på armen seg over vendepunktet.

Stangavlåsing

Stangavlåsing brukes til å låse automatiske skyvedører. I et slikt tilfelle er en låsebolt integrert i det finrammede ISO-profilsystemet. Hvis døren er låst, er stangen senket ned i gulvet.

Svingdør

Synonym: Dør med svingblad

En svingdør er en dør der bladet er festet til en av de langsgående kantene på dørkarmen. I dette tilfellet er rotasjonsaksen vertikal. Svingdører kan designes som en dør med double-action og som en dør med single-action.

Svingdørsystem

Et svingdørsystem er en systemløsning som tillater svingdører med flere blader å bevege seg automatisk.

T

Taksystem for røyk og lufting

Et taksystem for røyk og lufting leder røyk ut av en bygning gjennom takvinduer.

Tannreimsperring

Tannreimsperring brukes for å låse automatiske skyvedører. Denne løsningen gjør at en dør kan forbli låst, selv uten strømforsyning, men den kan åpnes manuelt i nødstilfeller.

Teleskopisk dør

Synonym: Teleskopisk dør

Teleskopiske skyvedører er skyvedører der bladene føres langs parallelle spor. Dette betyr at rommet på siden som er nødvendig for å åpne dørbladene, kan være mindre enn dørens åpningsbredde, og dermed spare plass.

Termisk sensor

Termiske sensorer utløser en alarm når en viss maksimal temperatur overskrides eller når det er en rask temperaturøkning.

Termisk separert profilsystem

Et termisk separert profilsystem er et profilsystem hvor den indre og ytre aluminiumsprofilen er separert av et plastnett. Siden plasten har en lavere varmeledningsevne enn aluminiumet, går mindre varme tapt slik at energieffektiviteten forbedres.

Tilbakemeldingskontakt (også: bryterkontakt)

Tilbakemeldingskontakten er en valgfri kontakt på det elektriske sluttstykket for å bestemme og overføre dørstatusen (åpen/lukket). Den registrerer kontakten mellom det elektriske sluttstykket og låsefallen. Det gjøres ingen forskjell mellom låst og ulåst.

Tilbakekjøling om natten

Tilbakekjøling om natten er en termisk funksjon i en fasade. Med dette systemet ledes varm inneluft til utsiden gjennom elektrisk kontrollerte vinduer i de kjøligere morgen- og nattetimene, slik at kjølig luft kan komme inn i bygningen. Denne typen ventilasjon spiller en spesielt viktig rolle i kontorbygg.

Trådløst program

GEZE trådløst program refererer til alle fjernkontroller som er tilgjengelige for automatiske dører som lar døren betjenes trådløst via en fjernkontroll.

T-stopp-føringsskinne

T-stopp-føringsskinnen er en styringskinne med fleksibel åpningsbegrensning. Den inneholder et dempemateriale som glidesteinen skyver mot under åpningen, og demper døråpningsprosessen. Denne føringsskinnen gjør dørstoppere som er montert i gulvet overflødig.

Tverrstykkeinstallasjon

Tverrstykkeinstallasjon refererer til installeringen av dørlukkeren på dørkarmen og installeringen av føringsskinnen eller koblingsarmen på dørbladet.

U

Utsalg

Hos GEZE refererer utsalg først og fremst til design av butikkfronter og butikkfasader.

V

Ventilasjon

Synonym: Ventilasjon og lufting

Ventilasjon refererer til målrettet åpning av vinduer for å tillate at den indre luften kan byttes ut med forsyningsluft utenfra. Manuell ventilasjon refererer til systemer der vinduene åpnes for hånd, mens automatisk ventilasjon refererer til systemer som drives av elektriske stasjoner.Ventilasjon refererer til det målrettede målet for å la luft komme ut fra et indre rom og kanalisering av frisk uteluft.

Ventilasjonsteknologi

Ventilasjonsteknologi omfatter alle løsninger rettet mot manuell eller automatisk åpning og lukking av vinduer som hjelper til med å ventilere rommene i en bygning.

Vindfang

En vindfang er et lite rom som ligger mellom ytterdøren til en bygning og en ekstra innerdør som fører til et indre rom som ligger bak den. Ved å sikre at en av de to dørene alltid forblir lukket, kan kald luft forhindres i å komme inn i bygget.

Vindusblad

Et vindusblad er den delen av et vindu som beveger seg.

Vindusikkerhetsystem

Vindusikkerhetsystemer hjelper med å minimere farene forårsaket av klemming og skjærkanter i et automatisk vindu.

Vindusramme

En vindusramme er den faste delen av vinduet.

Vindusteknologi

Hos GEZE omfatter området vindusteknologi produkter laget for manuelt ventilering av bygninger, f.eks. overlysåpnere, elektriske vindusmotorer og røyk- og varmeavtrekkssystemer.

Vinkellukkeplate

Vinkellukkeplaten brukes hovedsakelig i trerammer.

Å

Åpnedemping

En åpnedemping er en demper som kan installeres i en dørlukker for å absorbere bevegelsen i en dør som åpner seg. Det forhindrer at døren blir kastet åpen for langt, og beskytter mennesker, dørelementer, tilstøtende vegger eller gjenstander som er bak døren.

Åpningsbegrenser

Synonym: Åpningsbegrenser

Åpningsbegrensningen er en komponent installert i føringsskinnen til dørlukkere som hjelper til med å holde en dør i en bestemt vinkel. Når slideren kommer i kontakt med åpningsbegrenseren når døren åpnes, vil åpningen stanse. Døren forblir åpen i denne stillingen for dører med en hold-åpen-funksjon, og den lukkes igjen for dører uten en hold-åpen-funksjon.

Åpningssystemer

Et åpningssystem omfatter alle komponentene som brukes til å åpne et vindu.