Tips om vindussikringssystemer, sikkerhetsanalyse og verneklasser

Naturlig lufting med automatiske vinduer er praktisk og effektivt Det er imidlertid nødvendig med sikringstiltak som overholder spesifikke verneklasser for automatiske vinduer Her kan du finne tips om å fullføre risikovurdering for motordrevne vinduer og om omfattende systemløsninger for vindussikring.

Automatiske vinduer gir kontrollert naturlig ventilasjon

Automatisk motordrevne vinduer gir god innendørs lufthygiene.

Motordrevne vinduer med motoriserte drivenheter anses som maskiner

Motordrevne vinduer med motoriserte drivenheter anses som maskiner

Vanlig ventilasjon i inneområder - på kontorer, skoler og i andre offentlige bygninger - er avgjørende for mange menneskers dagligliv, ikke bare siden koronapandemien startet. Arkitekter og planleggere er interessert i naturlig ventilasjon ved hjelp av vinduer, særlig når de skal utforme klimanøytrale bygninger. Et annet viktig aspekt er å sikre et sunt inneklima. Automatisk motordrevne vinduer er et enestående eksempel. Men, alt etter installasjonssituasjonen, kan det være nødvendig med sikringstiltak for å kunne garantere sikker drift.

Arkitekters og planleggeres utfordringer ved automatiske vinder

Automatiske vinduer med elektriske drivenheter for åpning og lukking er definert som maskiner, og derfor klassifisert under maskindirektivet 2006/42/EF. Derfor er det viktig å fastlegge de individuelle spesifiseringene for det automatiske vinduet i bygningen fra starten av, og det må sikres på tvers av alle disipliner i planleggings-, produksjons- og idriftsettingsprosessen at maskinen overholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for å unngå ulykker. Maskindirektivet fastsetter at det må utføres en risikovurdering ved idriftsetting av maskinen, som analyserer om vinduet utgjør et fareområde og om det innebærer risikoer - og hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes.

Fullføring av sikkerhetsanalyse og fastsetting av rett vindussikringssystem.

Automatisk vindu med kjedemotor

Automatiske vinduer er underlagt forskjellige verneklasser.

Hos GEZE bruker vi vår sikkerhetsanalyse for å identifisere sentrale aspekter som er relevant for sikkerheten. Denne analysen kan brukes som en retningslinje for å utføre en risikovurdering iht. maskindirektivet som gjelder i hele Europa. Vår sikkerhetsanalyse viser hvordan potensielle farer i forbindelse med automatiske vinduer kan utelukkes eller reduseres, avhengig av brukergrupper og spesielle installasjonssituasjoner. Den beskriver også potensielle tekniske løsninger for nødvendige beskyttelsestiltak når maskinen skal introduseres på markedet, og angir restrisiko.

Hvordan er verneklasser fastlagt for automatiske vinduer?

Det må generelt tas hensyn til tre kjerneelementer når man fastlegger risiko og sikkerheten for et motordrevet vindu:

  • Installeringsposisjon: Er det motordrevne vinduet lett tilgjengelig eller er den nederste kanten på bladet større enn 2,5 m?
  • Slik brukes avstanden: Kan mennesker som trenger ekstra beskyttelse (f.eks. barn på skole, eller i barnehage), eller personer som ikke kan opplæres i sikker bruk (f.eks. i offentlige bygg og salgsområder) bruke disse lokalene jevnlig?
  • Styring: Er driften automatisk eller manuell, men uten visuell kontroll?

Verneklasse 0 til 4 er fastlagt basert på disse faktorene, sammen med sikringstiltak som skal minimere risikoen.

Fareområder på motordrevne vinduer.

Fareområder på motordrevne vinduer.

Hvilke potensielle farer utgår fra motordrevne vinduer?

I tillegg til å fastlegge de strukturelle forholdene - som mulig fare for at bladet skal falle - er det viktig gå beregne klem- og kuttpunkt på vinduets primære og sekundære lukkekant som kan være et fareområde ved lukking. Dette er særlig relevant i skoler, barnehager og på sykehus, samt i offentlige bygninger, som offentlige forsamlingshus og salgsområder. Her er det særlig viktig å sikre at feil eller skjødesløs bruk av vinduet ikke fører til skade.

Trenger alle automatiske vinduer sikringstiltak?

Vinduer som er en del av et røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA) og ikke brukes til ventilasjon og luftevinduer som er installert høyere enn 2,5 meter, har verneklasse 0 og trenger ikke ytterligere sikringstiltak.

Hvilke sikringsklasser gjelder for luftevinduer?

Luftevinduer som er fritt tilgjengelige, kommer inn under vurderingsgruppen der aktivitetstypen og bruken av rommet er fastlagt. Verneklasse 1 og 2 gjelder særlig for kontorer og bolighus, der brukerne kan opplæres i trygg drift og derfor kan vurdere mulige farer.

Brukergrupper som ikke kan opplæres i sikker bruk av vinduer, som på kjøpesentre eller i offentlige bygninger, samt mennesker som ikke er i stand til å forstå, eller mennesker som krever beskyttelse, som i barnehager, fører til høyere verneklasse 3 og 4 sammen med automatisk styring av motordrevne vinduer, for eksempel i en bygningsstyringsteknikk.

Verneklasse 3 og 4 har høye spesifikasjoner for vindussikring

Det kan settes inn klembeskyttelse på vinduer ved hjelp av forskjellige komponenter.

Det kan settes inn klembeskyttelse på vinduer ved hjelp av forskjellige komponenter.

Mulige sikringstiltak for å overholde verneklasse 3 innebærer for eksempel begrenset åpnebredde på hovedlukkekant til 200 millimeter, eller begrense bladbevegelsen i lukkeretning til maksimalt 5 millimeter per sekund. Vindusmotorene fra GEZE er designet for å garantere verneklasse 3 som standard. Hvis sikringstiltakene skal overholde verneklasse 4, kan de sikres med dødmanns-/trinnautomatikk med autorisert drift.

Hvis man skal sikre fullstendig automasjon av motordrevne vinduer, er sikkerhetssensorer med IQ box Safety-modulen et bedre alternativ: Dette er en TÜV-testet løsning for lukkekantsikring av motordrevne vinduer med berørings- eller berøringsfrie sensorer for GEZE 24V IQ windowdrive vindusmotorer.

Hvordan forbedrer IQ box Safety vindussikringen for brukerne?

IQ box Safety sikrer at det motordrevne luftevinduet lukker sikkert for alle brukergrupper ved å beskytte klem- og kuttpunktene på hoved- og tilleggslukkekantene. Klembeskyttelsen stanser trygt eller reverserer lukkebevegelsen hvis den berøringsfrie eller berøringsensoren registrerer et fremmedlegeme. Dette betyr at personer, hender eller fingre ikke kan klemmes. Fingervern er viktig, særlig i skoler og barnehager, fordi barn trenger ekstra beskyttelse.

Andre fordeler med IQ box Safety

  • Maksimal sikkerhet i henhold tl maskindirektivet
  • TÜV-testet iht. NS-EN ISO 13849-1
  • Enkel installering og parameterinnstilling via plug-and-play: klem på, sett inn, ferdig
  • Riktig løsning for enhver anvendelse og driftsart
  • Egnet for naturlig lufting og for røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA). Alarmer prioriteres ved branntilfelle
  • 4 forhåndskonfigurerte sensorporter for sikkerhetsbryterlister og optiske sensorer - fleksible kombinasjoner iht vindusspesifikasjonene.

Med IQ box Safety tilbyr vi en passende løsning for mange forskjellige spesifikasjoner for automatiske vinduer – selv for høyeste sikkerhetskrav med verneklasse 4.

Dr Dominik Landerer, GEZE produktleder

Hvilke fordeler tilbyr IQ box Safety sammenlignet med andre vindussikringsprodukter?

IQ box Safety er TÜV-testet og overholder sikkerhetsstandarden NS-EN ISO 13849-1 og -2. Den er egnet til bruk både innen naturlig ventilasjon og for røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA) (SHEV) med ventilasjonsfunksjon. Hattskinnemodulen med innpluggingsklemmer og fire forhåndskonfigurerte sensorporter for sikkerhetsbryterlister og berøringsfrie sensorer gir rask, enkel idriftsetting av hele systemet samt høy fleksibilitet og skaperfrihet når det gjelder å utforme luftevinduer med røyk-og varmeavtrekksanlegg (RWA). 

Med IQ box Safety tilbyr vi planleggere, forhandlere og operatører en omfattende løsning fra én enkel kilde. Dermed sikrer vi trygg drift av mange forskjellige vindustyper, inkludert av verneklasse 4.

Finn ut mer om vindussikring

Snart kommer vi til å leve og arbeide i klimanøytrale bygninger. Naturlig lufting ved hjelp av motordrevne vinduer kan være en byggmodul for å oppnå dette målet, og det blir stadig viktigere for arkitekter og planleggere.

Dr Dominik Landerer, GEZE produktleder

Fremtidsrettede ventilasjonskonsepter for leveverdige bygninger.

Vårt mål er å fremme utvikling av leveverdige bygninger. Vi gjør dette først og fremst med innovative produkter som bidrar til å avansere både sikkerhet og nettverk med bygningsteknikk for å implementere naturlige ventilasjonskonsepter i bygninger. Vi er partner med arkitekter og planleggere, gir veiledning på et tidlig stadium om muligheter for naturlig ventilasjon, relevante sikkerhetsaspekter for motordrevne vinduer og nødvendige sikringstiltak. Vi fungerer også som eksperter for våre kunder når de utvikler alternative løsninger for å forebygge ulykker i oppstartsfasen.

Våre objektrådgivere er tilgjengelig over i hele Tyskland. De gir objektspesifikk veiledning på alle produkter, og samarbeider med planleggere for å utvikle mulige løsninger for individuelle behov.

Hos GEZE ønsker vi å tilby arkitekter og planleggere maksimal planleggings- og kreativ frihet, og hjelpe dem med å forbedre livskvaliteten og komforten i bygninger gjennom sikker bruk av automatiske vinduer.

Dr Dominik Landerer, GEZE produktleder